Kwaliteit

Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie

Sinds 2015 wordt deze audit met uitmuntend resultaat behaald. Hiermee blijven we innoveren en onze kwaliteit borgen.

Klant ervaringsonderzoek (KEO)

Om te weten hoe u de door ons geboden zorg ervaren heeft, krijgt u na 15 sessies of aan het einde van het behandeltraject de vraag om een online vragenlijst in te vullen. U ontvangt deze per e-mail via Zorgrespons. Met de feedback die u geeft, blijven wij de zorg verder optimaliseren en blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Uiteraard is uw privacy hierbij verzekerd.

NIVEL

Onze logopediepraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg( Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacy beleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registeren. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties  

Samenwerking

Wij werken veelvuldig samen met intern begeleiders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Daarnaast werken wij onder andere samen met de volgende disciplines: Orthopedagogen/ GZ-psychologen, huisartsen, tandartsen, orthodontisten, kinderartsen, K.N.O.-artsen, revalidatie artsen, remedial teachers, fysiotherapeuten, oefentherapeuten mensendieck en diëtisten.

Klachten

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische begeleiding aan uw wensen voldoet. Als u klachten heeft over de begeleiding vinden wij het fijn als u dit eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Wij kunnen dan mogelijk uw klacht oplossen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de praktijkhouder, Angelique Oostrijk.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u met uw klacht terecht bij het https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) | Kwaliteit van de zorg | Rijksoverheid.nl.

De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Wij zijn aangesloten bij deze klachtenregeling. Poster-Wkkgz-informatie-patienten.pdf (logopedie.nl)

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is daarom door de overheid ontwikkeld.

Sinds 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling | Huiselijk geweld | Rijksoverheid.nl